Hủy

Trung tâm có bảo mật thông tin cá nhân của tôi không?

Chủ nhật, 26/08/2018

Quy trình của iLOCI từ tư vấn thu mẫu, tiến hành làm xét nghiệm, trả kết quả là những bộ phận nhân sự tách biệt nhau để đảm bảo tính khách quan và bảo mật.

Tất cả mọi thông tin do khách hàng khai báo khi đăng ký trong đơn xin xét nghiệm đều được tôn trọng và đảm bảo tính bí mật. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để trả lời trong bản kết quả xét nghiệm. Kết quả chỉ được  trao cho người đăng kí làm xét nghiệm và có ký nhận. Bên cạnh đó, trong quá trình phân tích, tất cả các mẫu của khách hàng được mã hóa theo hệ thống phần mềm bảo mật của công ty để tăng tính bảo mật gần như tuyệt đối.