Hủy

Chứng nhận ủy quyền

Chứng nhận ủy quyền của Viện sinh học Phân tử LOCI cho trung tâm công nghệ sinh học phân tử iLOCI

Chứng nhận 2

Thứ bảy, 04/08/2018, 04:40 GMT+7

Từ hiểu biết về ADN, các kỹ thuật giải trình tự ra đời và từng bước được ứng

Chứng nhận 3

Thứ bảy, 04/08/2018, 04:40 GMT+7

Từ hiểu biết về ADN, các kỹ thuật giải trình tự ra đời và từng bước được ứng